ISSN: 1003-6326
CN: 43-1239/TG
CODEN: TNMCEW

Introduction

The Transactions of Nonferrous Metals Society of China, founded in 1991, superintended by the China Association for Science and Technology, and sponsored by The Nonferrous Metals Society of China, is now published monthly; it mainly contains reports of original research which reflect progress in the field of nonferrous metals science and technology, including mineral processing, extraction metallurgy,with the emphasis on materials science and engineering.

Recent Research Most Viewed

1
Microstructures evolution and mechanical properties disparity in 2070 Al-Li alloy with minor Sc addition
Dan-yang LIU, Jie-xia WANG, Jin-feng LI
2
Effect of different quenching processes following solid-solution treatment on properties and precipitation behaviors of 7050 alloy
Lei KANG, Gang ZHAO, Guang-dong WANG, Kun LIU, Ni TIAN
3
Effects of nano-SiCp content on microstructure and mechanical properties of SiCp/A356 composites assisted with ultrasonic treatment
Kun HU, Du YUAN, Shu-lin Lü, Shu-sen WU
4
Ultrasonic synthesis of Zn-doped CdO nanostructures and their optoelectronic properties
Milad KAVAKEBI, Farid JAMALI-SHEINI
5
Preparation and catalytic behavior of reduced graphene oxide supported cobalt oxide hybrid nanocatalysts for CO oxidation
Yan WANG, Ze-hua CHEN, Jing HUANG, Gao-jie LI, Jian-liang CAO, Bo ZHANG, Xing-ying CHEN, Huo-li ZHANG, Lei JIA
6
Discharge performance of Mg-Al-Pb-La anode for Mg-air battery
Yan FENG, Ge LEI, Yu-qing HE, Ri-chu WANG, Xiao-feng WANG
7
A discontinuous dynamic recrystallization model incorporating characteristics of initial microstructure
Xi-ting ZHONG, Lin-ke HUANG, Lei WANG, Feng LIU, Xiao-ming DONG, Zhong-hua ZHANG
8
Calibration of anisotropic yield function by introducing plane strain test instead of equi-biaxial tensile test
Jie ZHU, Shang-yu HUANG, Wei LIU, Jian-hua HU, Xi-fan ZOU
9
Distribution of stress and strain between adjacent particles in particulate reinforced metal matrix composites
Qing LIU, Fu-gong QI, Hai-min DING, Xiao-liang FAN, Ying YUE
10
Effects of BaCl2 on K-feldspar flotation using dodecyl amine chloride under natural pH
Chao SONG, Yuan-yuan ZHOU, Quan-jun LIU, Jian-ying DENG, Shi-mei LI, Li-kun GAO, Li YU
11
Thermodynamic analysis on reaction behaviors of silicates in (NH4)2WO4-(NH4)2CO3-NH3-H2O system
Xiao-bin LI, Lei-ting SHEN, Xiao-yi TONG, Tian-gui QI, Gui-hua LIU, Qiu-sheng ZHOU, Zhi-hong PENG
12
Electrolytic production of Ti-Ge intermetallics from oxides in molten CaCl2-NaCl
Yin-shuai WANG, Xing-li ZOU, Xiong-gang LU, Shang-shu LI, Kai ZHENG, Shu-juan WANG, Qian XU, Zhong-fu ZHOU
Superintended by The China Association for Science and Technology (CAST)
Sponsored by The Nonferrous Metals Society of China (NFSOC)
Managed by Central South University (CSU)